دروغگویی

از دروغگویی مرضی چه چیزهایی میدانید

اغلب ما گاهگاهی به تحریف حقیقت گرایش پیدا می‌کنیم، و حتی صادق‌ترین افراد گاهی “دروغ‌های مصلحت‌آمیز” می‌گویند تا از جریحه‌دار کردن احساسات دیگران خودداری کنند....