درست کردن پیتزا سیب زمینی

پیتزا سیب زمینی منبع

آموزش درست کردن پیتزا سیب زمینی

 دستور درست کردن پیتزا پیتزا پیتزا سیب زمینی -*- ابتدا سیب زمینی های درشت رو تو اب نمک میجوشانیم. -*- بعدازخنک شدن پوست گرفته..نصف میکنیم و داخل آن را خالی...