دختر در دام اراذل و اوباش

دختر 21 ساله ، در دام اوباش خطرناک تهران!

پلیس توانست طی 2 عملیات منسجم، تعدادی از اراذل و اوباش خطرناک تهران را دستگیر کند. در راستای اجرای دستور بازپرس دادسرای ناحیه ۳۳ تهران مبنی بر دستگیری یکی از...