دبیر ستاد منشور اخلاقی: بازیکنان پرسپولیس را مجازات می کنیم!