دایی:پرویز خان کت معروفت کو؟

دایی:پرویز خان کت شانست کو؟

 دایی:پرویز خان کت شانست کو؟ علی دایی در خطاب به مظلومی در حین رو به رو شدن با ایشان گفت:پرویز خان کت شانست کو؟   مظلومی که دو داربی متوالی را از دایی برده و از...