جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دانشمندان قرآن

نظرات دانشمندان غرب پیرامون قرآن

آنچه در ادامه می‌آید، برخی از کلمات اندیشمندان مغرب زمین پیرامون عظمت «قرآن» است، که برخی از آن‌ها انسان را به تعجب وامی‌دارد....     ...