دامنه​های اینترنتی

خطرناک ترین دامنه​های اینترنتی در جهان

بیش از پنج درصد از سایت‌های اینترنتی می‌توانند خطرات امنیتی به همراه داشته باشند. به گزارش زيرميزي به نقل از«۲۴»، فهرست منتشره از سوی مکافی نشان می‌دهد دامنه‌های...