خوردن بیگ مک

خوردن بیشترین بیگ مک

ترین ها و رکوردهای جهانی گینس:دونالد گورسکه از فوند دو لاک ایالت ویسکانسین آمریکا با خوردن ۲۵ هزار بیگ مک هم اکنون ، دارنده رکورد خوردن بیشترین بیگ مک در جهان می...