خواننده میلیاردر باشرکت لوازم آرایشی قرارداد میلیاردی بست