دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

خلق زندگی

خلق زندگی که آرزویش دارید!

برخی افراد با آنکه شرایط، صلاحیت، استعداد و امکانات موفقیت را دارند اما به دلیل ناآگاهی و عدم اعتماد به نفس و ترس، حتی از این که طالب موفقیت، رشد و بالندگی باشند...