پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خانووم … شماره بدم؟ خانم برسونمتون؟ خانووم؟

شمارمو بدم دختر خانم ؟

  خانوووووووم….شــماره بدم؟؟؟؟؟؟ شمارمو بدم دختر خانم ؟ خانوم خوشــــــگله برسونمت؟؟؟؟؟؟؟ خوشــــگله چن لحظه از وقتتو به مــــا میدی؟؟؟؟؟؟...