خاطرات دختر دانشجو دم بخت بعد از رفتن به دانشگاه . طنز