سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

حقوق دريافتي

حقوق دریافتی شما زیر سطح فقر است؟

تعیین ۷۹۵ هزار تومان به عنوان نرخ جدید معیشت خانوار ۴نفره، ۵۷۵ هزار تومان خط فقر شدید، ۲۶.۸درصد نرخ تورم تا پایان بهمن ماه و جمع‌بندی گزارشات ۳۰ استان برای دفاع در...