حبس ابد

حکم حبس ابد برای مدل ایرانی

فرزان اطهری یک مدل ایرانی سوئدی است.این مدل معروف که در خارج از ایران به کار خود مشغول است به تازگی از سوی دادگاه دبی به حبس ابد محکوم شده است.به گزارش خبرگزاری...