یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جوانسازی ناحیه تناسلی خانمها

جوانسازی ناحیه تناسلی خانمها

دردوران بارداری ،تغییرات هورمونی سبب هیپرترونی وتورم لبیاماژورا (لب های داخلی ) ولبیا مینورا (لبهای داخلی ) می گردد . همه آسیبهای که در اثر بارداری وزایمان مخصوصا...