جنگ پرنده

تصاویر تماشایی از جنگ پرندگان!

تصاویر تماشایی از جنگ پرندگان! داشتن نوک شمشیر مانند نیز برخی مواقع نمی تواند در نبرد به پرندگانی مانند "مگس مرغ" کمک کند. تصاویر تماشایی از جنگ...