پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جمع بندی از آینده اروپا

یک جمع بندی از آینده اروپا!

آنچه مسلم است اینکه اروپای امروز، اروپای ۵ سال پیش نیست و واقعیات تلخ اقتصادی در حال تحمیل وضعیت جدیدی به کشورهای واقع در این مجموعه است....     ...