جمعیت كشور

جمعیت کشور از مرز ۷۶میلیون نفر گذشت

مرکز آمار ایران اعلام کرد : جمعیت کشور از مرز ۷۶ میلیون نفر فراتر رفته و به ۷۶میلیون و ۱۴۴هزار و ۷۹۳ نفر رسید. — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – —...