ثروتمندترین مرد ایران در برنامه زنده تلویزیونی افشاگری کرد !