شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

توهین رضا ضراب به رهبر حزب جنبش ملی

رضا ضراب و اقدام سؤال ‌برانگیزش

همزمان با درخواست ترکیه از ایران برای دریافت اسناد رابطه رضا ضراب با بابک زنجانی، رضا ضراب شکایتش از دو مقام حزب جنبش ملی را پس گرفت. روزنامه حریت...