دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

توهم زا بودن قرص

بررسی ماجرای توهم زا بودن قرص “کلداکس”

شایعات در حوزه سلامت به ویژه در بخش دارویی، همواره وجود داشته است. بطوریکه با کوچکترین خبر نادرست، به یکباره موجی از نگرانی و دلهره در بین مردم ایجاد می شود. شاید پنی...