پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

تولیدقرص مخصوص

افتتاح کارخانه تولیدقرص مخصوص خودکشی!

کارخانه تولید کننده این قرص های مخصوص خودکشی، تبلیغی نیز بنام “پایان” ساخته تا با پخش آن برای خود مشتری جذب کند. - – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –...