توقیف شدن نشریه 9 دی

رفع توقیف نشریه 9 دی!!

رفع توقیف نشریه 9 دی!! هفته نامه 9دی که دوماه قبل برای چهارمین بار توقیف شده بود، باحکم دادگاه ویژه رفع توقیف شد. نشریه 9 دی حمیدرسایی در کانال شخصی خود نوشت: هفته نامه...