دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

توصیه امیر کویت به ایران

توصیه امیر کویت به ایران

امیر کویت در جریان نشست اتحادیە عرب در شهر بغداد، از حق مسلم جمهوری اسلامی ایران برای استفادە از انرژی هستەای صلح آمیز، حمایت کرد....     ...