تلفات و تصادفات نوروز

افزایش چشمگیر تلفات و تصادفات رانندگی

رئیس پلیس راهور گفت: حوادث و تلفات رانندگی در ۲ روز اخیر افزایش چشمگیری یافته است....       — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — به...