سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تعداد مسافران نوروز

تعداد مسافران نوروز امسال ۳ برابر جمعیت

وی می گوید: پیشنهاد ما این است که سازمان آمار ایران بر اساس یک ساختار و ساز و کار علمی و نرم افزاری به شکل سراسری تهیه آمار گردشگری را به عهده بگیرد تا ارائه آمار خارج...