یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

تشبيه فردوسي پور به شخصيت منفي فيلم