دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تجاوز کردن به دختر

قتل مرد به خاطر تجاوز به دختر نوجوان

رقابت عشقی بود یا قدرت‌نمایی مردانه مشخص نیست، اما مدارک علیه امیر در پرونده بسیار زیاد است. او متهم است مردی به نام خسرو را به قتل رسانده چرا که در رقابت برای به دست...