تباني بازيكن فوتبال با مديرعامل باشگاه

درآمد نامشروع همسر فوتباليست معروف !

در دنياي وسيع فوتبال تخلفات و سوءاستفاده هايي صورت مي گيرد که شايد تنها بخش کوچکي از آن برملا و رسانه اي شود. متاسفانه به نظر مي رسد حجم چنين اتفاقاتي در فوتبال...