تاجر عرب 70 ساله به دختر شایسته پیشنهاد ازدواج داد