بیانیه بی‌ادبانه و سرتاسر فحش جمعی که خود را سینماگر می‌دانند!!