شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بهای انسان

بهای انسان به چیست؟

اگر تقوا در وجود انسان جا گرفت، فضایل اخلاقی دیگر نیز به دنبال آن، تقویت و غفلت زدگی و ارتکاب به گناه هم کم رنگ خواهند شد ....     ...