بلندترين سد كشور

بلندترین سد کشور پر آب شد

معاون اجرایی سد و نیروگاه کارون ۴ گفت:بر اساس جدیدترین آمارها سه چهارم ظرفیت این سد بزرگ ملی پرشده است.... — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — –...