جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بدن جن

فرضیه علمی در مورد بدن جن!

در استان کردستان و ایلام در هنگام رعد و برق مردم محلی اشیا مدور و داغی رو دیدند که از آسمان به طرف زمین حرکت کرده و از شیشه ها عبور کرده و در سقف چوبی خانه ها ایجاد آتش...