چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

ببوسیدش حتما بعدا او شما را خواهد بوسید

ببوسیدش … فقط مخصوص خانمها

ببوسیدش … (خانم ها حتما بخونند)حتما ً قبـل خواب ببـوسیـدشحتی اگه با هم دعـوای بـدی کرده باشیـد .. ببـوسیـدشحتی اگه بهتـون گفته باشه از این زنـدگی ِکوفتـی خسته شـده...