بانک روسی

بانک روسی سفارت ایران را تحریم کرد

۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۰ عصر پنج شنبه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۰، بانک و ت ب ۲۴ بطور ناگهانی اعلام داشت که تصمیم به بستن حسابهای دیپلماتها و سایر کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران...