بازیگری که در زمان شاه توسط ساواک دستگیر و شکنجه شد +عکس