سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

این تیپ زنان بیشتر آرایش میکنند‌ !

این تیپ زنان بیشتر آرایش میکنند‌ !

افسر افشار ناد  ری جامعه شناس معتقد   است: «آرایش زنان خواسته ای مرد  انه است اما زنان ایرانی به د  لایل مختلف اعتماد   به نفس کافی ند  ارند   و به همین د  لیل...