اين روزها همه از گراني شكايت ميكنند، شما چطور؟ طنز