پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

انفاق های سوزنده

انفاق های سوزنده و نابود کننده

آنچه آنها در این زندگى پست دنیوى انفاق مى کنند، همانند باد سوزانى است که به زراعت قومى که بر خود ستم کرده و ، بوزد و آن را نابود سازد. خدا به آنها ستم نکرده است، بلکه...