پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

انسان‌

چه شد که انسان‌ها روی دو پا راه رفتند؟

انحصارطلبی و احساس نیاز به حفظ بهترین منابع، مخصوصا زمانی که رو به کاهش‌اند، باعث شد روی دو پا راه رفتن را آغاز کنیم، چون به دستانمان برای حمل مقدار بیشتری از منابع...