الغرافه قطر

حرف های دنیزلی بعد از برد الغرافه قطر

انتظار داشتیم که بازی را ببریم ولی اینکه جریان بازی از همان ابتدا با دو گل عوض شود را پیش‌بینی نکرده بودیم - — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – —...