افشاگری سریع اطلاعات

سلاحی برای افشاگری سریع اطلاعات

طراحی هنرمند، نارنجکی به سبک نارنجکهای دستی شوروی سابق طراحی کرده است که می تواند پس از انفجاری نمادین، اطلاعات شبکه محلی را به سرقت برده و آن را به سرعت بر روی...