افزایش حقوق بازنشستگان

حقوق بازنشستگان 20 % افزایش یافت!

حقوق بازنشستگان 20 % افزایش یافت! افزایش ضریب حقوق سال 1395 شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی...