اعدام با توپ جنگی در شیراز

اعدام فردی با توپ جنگی در شیراز+عکس

اعدام فردی با توپ جنگی در شیراز+عکس این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه -عمومی، جنایی، نظامی و غیره-...