دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اضافه

قدرت تفکر کم تر کسانی که اضافه وزن دارند

تحقیقات جدید محققان نشان می دهد  کسانی که از اضافه وزن رنج می برند در فعالیت های ذهنی از دیگر افراد هم سن خود عملکرد ضعیف تری دارند. در این تحقیقات نتیجه گیری شده...