شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

اصل اساسی در پیشگیری و درمان چاقی

اصل اساسی در پیشگیری و درمان چاقی

آموزش افراد جامعه برای تغییر در عادت غذایی و فعالیت فیزیکی اصل اساسی درپیشگیری و درمان چاقی است. به گزارش ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران با تمرکز بر اصلاح رژیم...