اس ام اس روز عاشورا

اس ام اس ایام محرم جدید

اس ام اس ایام محرم  جدید . چون در همه عمر داشتم حب على / آمد به سرم چهارده نور جلى گفتم که شفیع من کدامین شماست / کردند اشارت به حسین بن على سعی کن حرص و طمع خانه...