جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

استفاده از تلگرام

آداب تلگرام را می دانید؟

آداب تلگرام را می دانید؟ با هیجان خاصی از روی مبل بلند شد، آیپدش را از روی میزعسلی رو به رو برداشت، پشت و رویش را نشان داد و گفت: «من با آیپد کار می کنم. جلدش را ببین....