ؤوغن کنجد

انواع روغن های گیاهی و فواید آنها

انواع روغن های گیاهی و فواید آنها چربی های اشباع نشده تک پیوندی و چند پیوندی از جمله اشکال فراوان چربی در روغن های گیاهی هستند. چربی های اشباع نشده چند پیوندی به کاهش...